club club club club

Club & Players

club
club มหาวิทยาลัยรังสิต
Club Name [Thai] มหาวิทยาลัยรังสิต
Club Name [Eng] Rangsit University Football Club
Short Name [Thai] ม.รังสิต
Short Name [Eng] RSU FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามมหาวิทยาลัยรังสิต
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
3
มหาวิทยาลัยรังสิต   1 1 0 1 0   0 0 0 0 0   2 1 1 0 1 0   1 4
Last Six Results club
17-02-62 club RSUFC 0 - 0 BKFC club
D
10-02-62 club RSUFC 1 - 0 SPFC club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ภาสันธิ์
ศาลิคุปต
  club  club - club - club -
GK
3
club
ถิติกูล
อ่อนน้อม
  club  club - club - club -
DF
4
club
บรรจง
ผดุงพัฒโนดม
  club  club - club - club -
FW
5
club
รัฐวุฒิ
นิวรณุสิต
  club  club - club - club -
DF
6
club
สหรัฐ
กมลเดช
  club  club - club - club -
DF
7
club
ณัฎฐ์
ช่วงโชติ
  club  club - club - club -
MF
8
club
ประเสริฐ
หินอ่อน
  club  club - club - club -
MF
9
club
พีระพงศ์
กระจ่างโฉม
  club  club - club - club -
MF
10
club
เชษฐา
วารี
  club  club - club - club -
MF
11
club
เดชา
มูฮัดหมัด
  club  club - club - club -
FW
12
club
สุทธิรักษ์
จันทรุพันธ์
  club  club - club - club -
DF
13
club
กันตวัฒน์
เพชรรัตน์
  club  club - club - club -
FW
14
club
ชินาธิป
ประชุมชน
  club  club - club - club -
FW
16
club
ศุภกร
เตชะเกรียงไกร
  club  club - club - club -
MF
17
club
จิรโชติ
หาญพุฒ
  club  club - club - club -
DF
18
club
ปัณณวิชญ์
ผิวสว่าง
  club  club - club - club -
GK
19
club
สุเมธ
เหรียญรักวงศ์
  club  club - club - club -
FW
20
club
อัษฎาวุธ
ลาริมาตย์
  club  club - club - club -
MF
21
club
ชลวิทย์
สังข์ทอง
  club  club - club - club -
DF
24
club
สิทธิเดช
สิทธิ์ทอง
  club  club - club - club -
FW
27
club
อาดือนัน
ดอเล๊าะ
  club  club - club - club -
FW
32
club
กุศล
ชาญสุทธิกนก
  club  club - club - club -
DF
33
club
พศวัต
ธรรมหิรัญชัย
  club  club - club - club -
DF
38
club
ธีรวีร์
สัจจะโชคธรรม
  club  club - club - club -
GK
39
club
ธนภัทร
ครองยุทธ
  club  club - club - club -
DF
40
club
กิตติพันธ์
แสงอรุณ
  club  club - club - club -
DF
41
club
อายูริ
ดมลี
  club  club - club - club -
FW
44
club
ศิริวัฒน์
ไชยศิริ
  club  club - club - club -
FW
45
club
ทัตพงศ์
อรัญภูวนารถ
  club  club - club - club -
FW
50
club
นโม
บุญปราบ
  club  club - club - club -
MF
57
club
พิริยะ
ศิริอักษรสาสน์
  club  club - club - club -
GK
61
club
สาโรจน์
พูนเพ็ชรประดับ
  club  club - club - club -
DF
77
club
ธีรพงษ์
มาลัย
  club  club - club - club -
MF
81
club
เอกณรงค์
หนูบรรจง
  club  club - club - club -
FW
89
club
บรรหาร
อนันต์
  club  club - club - club -
MF
1 ภาสันธิ์
ศาลิคุปต
  club  GK
club - club - club -
3 ถิติกูล
อ่อนน้อม
  club  DF
club - club - club -
4 บรรจง
ผดุงพัฒโนดม
  club  FW
club - club - club -
5 รัฐวุฒิ
นิวรณุสิต
  club  DF
club - club - club -
6 สหรัฐ
กมลเดช
  club  DF
club - club - club -
7 ณัฎฐ์
ช่วงโชติ
  club  MF
club - club - club -
8 ประเสริฐ
หินอ่อน
  club  MF
club - club - club -
9 พีระพงศ์
กระจ่างโฉม
  club  MF
club - club - club -
10 เชษฐา
วารี
  club  MF
club - club - club -
11 เดชา
มูฮัดหมัด
  club  FW
club - club - club -
12 สุทธิรักษ์
จันทรุพันธ์
  club  DF
club - club - club -
13 กันตวัฒน์
เพชรรัตน์
  club  FW
club - club - club -
14 ชินาธิป
ประชุมชน
  club  FW
club - club - club -
16 ศุภกร
เตชะเกรียงไกร
  club  MF
club - club - club -
17 จิรโชติ
หาญพุฒ
  club  DF
club - club - club -
18 ปัณณวิชญ์
ผิวสว่าง
  club  GK
club - club - club -
19 สุเมธ
เหรียญรักวงศ์
  club  FW
club - club - club -
20 อัษฎาวุธ
ลาริมาตย์
  club  MF
club - club - club -
21 ชลวิทย์
สังข์ทอง
  club  DF
club - club - club -
24 สิทธิเดช
สิทธิ์ทอง
  club  FW
club - club - club -
27 อาดือนัน
ดอเล๊าะ
  club  FW
club - club - club -
32 กุศล
ชาญสุทธิกนก
  club  DF
club - club - club -
33 พศวัต
ธรรมหิรัญชัย
  club  DF
club - club - club -
38 ธีรวีร์
สัจจะโชคธรรม
  club  GK
club - club - club -
39 ธนภัทร
ครองยุทธ
  club  DF
club - club - club -
40 กิตติพันธ์
แสงอรุณ
  club  DF
club - club - club -
41 อายูริ
ดมลี
  club  FW
club - club - club -
44 ศิริวัฒน์
ไชยศิริ
  club  FW
club - club - club -
45 ทัตพงศ์
อรัญภูวนารถ
  club  FW
club - club - club -
50 นโม
บุญปราบ
  club  MF
club - club - club -
57 พิริยะ
ศิริอักษรสาสน์
  club  GK
club - club - club -
61 สาโรจน์
พูนเพ็ชรประดับ
  club  DF
club - club - club -
77 ธีรพงษ์
มาลัย
  club  MF
club - club - club -
81 เอกณรงค์
หนูบรรจง
  club  FW
club - club - club -
89 บรรหาร
อนันต์
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ภาสันธิ์
ศาลิคุปต
  club  GK
club - club - club -
18 ปัณณวิชญ์
ผิวสว่าง
  club  GK
club - club - club -
38 ธีรวีร์
สัจจะโชคธรรม
  club  GK
club - club - club -
57 พิริยะ
ศิริอักษรสาสน์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 ถิติกูล
อ่อนน้อม
  club  DF
club - club - club -
5 รัฐวุฒิ
นิวรณุสิต
  club  DF
club - club - club -
6 สหรัฐ
กมลเดช
  club  DF
club - club - club -
12 สุทธิรักษ์
จันทรุพันธ์
  club  DF
club - club - club -
17 จิรโชติ
หาญพุฒ
  club  DF
club - club - club -
21 ชลวิทย์
สังข์ทอง
  club  DF
club - club - club -
32 กุศล
ชาญสุทธิกนก
  club  DF
club - club - club -
33 พศวัต
ธรรมหิรัญชัย
  club  DF
club - club - club -
39 ธนภัทร
ครองยุทธ
  club  DF
club - club - club -
40 กิตติพันธ์
แสงอรุณ
  club  DF
club - club - club -
61 สาโรจน์
พูนเพ็ชรประดับ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 ณัฎฐ์
ช่วงโชติ
  club  MF
club - club - club -
8 ประเสริฐ
หินอ่อน
  club  MF
club - club - club -
9 พีระพงศ์
กระจ่างโฉม
  club  MF
club - club - club -
10 เชษฐา
วารี
  club  MF
club - club - club -
16 ศุภกร
เตชะเกรียงไกร
  club  MF
club - club - club -
20 อัษฎาวุธ
ลาริมาตย์
  club  MF
club - club - club -
50 นโม
บุญปราบ
  club  MF
club - club - club -
77 ธีรพงษ์
มาลัย
  club  MF
club - club - club -
89 บรรหาร
อนันต์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

4 บรรจง
ผดุงพัฒโนดม
  club  FW
club - club - club -
11 เดชา
มูฮัดหมัด
  club  FW
club - club - club -
13 กันตวัฒน์
เพชรรัตน์
  club  FW
club - club - club -
14 ชินาธิป
ประชุมชน
  club  FW
club - club - club -
19 สุเมธ
เหรียญรักวงศ์
  club  FW
club - club - club -
24 สิทธิเดช
สิทธิ์ทอง
  club  FW
club - club - club -
27 อาดือนัน
ดอเล๊าะ
  club  FW
club - club - club -
41 อายูริ
ดมลี
  club  FW
club - club - club -
44 ศิริวัฒน์
ไชยศิริ
  club  FW
club - club - club -
45 ทัตพงศ์
อรัญภูวนารถ
  club  FW
club - club - club -
81 เอกณรงค์
หนูบรรจง
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor