club club club club

Club & Players

club
club บ้านคุณแม่ เอฟซี
Club Name [Thai] บ้านคุณแม่ เอฟซี
Club Name [Eng] BANKUNMAE FC
Short Name [Thai] บ้านคุณแม่ เอฟซี
Short Name [Eng] BANKUNMAE FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาเสนาบดี
Capacity 3000
Website
Email natt_nrc46@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
10
บ้านคุณแม่ เอฟซี   0 0 1 0 1   0 1 0 0 0   2 0 1 1 0 1   -1 1
Last Six Results club
17-02-62 club BKFC 0 - 0 RSUFC club
D
09-02-62 club BKFC 0 - 1 PTUFC club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ธนพล
กนกเงิน
  club  club - club - club -
GK
2
club
พัฒนพงษ์
ดงอุทิศ
  club  club - club - club -
DF
3
club
ภัทรพงศ์
ไวยเดช
  club  club - club - club -
DF
5
club
ภัทรพงษ์
หวลบุดตา
  club  club - club - club -
DF
6
club
ธนดล
ชูสกุล
  club  club - club - club -
MF
7
club
ชัยวิชิต
สวนชัยภูมิ
  club  club - club - club -
FW
8
club
วรจักร
ภูพานเพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
9
club
สิทธิศักดิ์
นาอุดม
  club  club - club - club -
FW
11
club
วิทวัส
วงศ์ณรัตน์
  club  club - club - club -
FW
12
club
วัชรากร
ประทุมสังข์
  club  club - club - club -
DF
13
club
รชานนท์
รักสะอาด
  club  club - club - club -
DF
14
club
เอนก
วิชัยรัตน์
  club  club - club - club -
MF
16
club
มงคล
วรพรม
  club  club - club - club -
FW
17
club
มัฆวาลย์
ศรีแพงมน
  club  club - club - club -
DF
18
club
อิทธิพล
จันทร์โครต
  club  club - club - club -
MF
19
club
สมชาติ
บุตรพรม
  club  club - club - club -
DF
20
club
สุกฤษฎ์
พันธฤทธิ์
  club  club - club - club -
DF
21
club
อนันศักดิ์
จรอนันต์
  club  club - club - club -
DF
22
club
สมบูรณ์
ทรัพย์พานิช
  club  club - club - club -
MF
24
club
ภัทรยศ
เวทมานิตย์
  club  club - club - club -
DF
26
club
นราธิป
ยุ่งพรมมา
  club  club - club - club -
GK
31
club
สุริภัทร์
แทนโสภา
  club  club - club - club -
FW
32
club
สุวิทย์
ไปพรมราช
  club  club - club - club -
MF
33
club
อนุริทธิ์
จันทร์แดง
  club  club - club - club -
FW
35
club
ญาโณทัย
เจียมใจ
  club  club - club - club -
GK
36
club
ภาคภูมิ
มะลิรุ่งเรือง
  club  club - club - club -
MF
37
club
ชัชวาลย์
ทิพฤาชา
  club  club - club - club -
MF
39
club
สนธยา
สุทธิธรรม
  club  club - club - club -
DF
40
club
ธรรมรัตน์
สุกุมาลย์
  club  club - club - club -
FW
44
club
พศวัต
วิชัยวงษ์
  club  club - club - club -
MF
77
club
นวพล
ทองอินทร์
  club  club - club - club -
GK
1 ธนพล
กนกเงิน
  club  GK
club - club - club -
2 พัฒนพงษ์
ดงอุทิศ
  club  DF
club - club - club -
3 ภัทรพงศ์
ไวยเดช
  club  DF
club - club - club -
5 ภัทรพงษ์
หวลบุดตา
  club  DF
club - club - club -
6 ธนดล
ชูสกุล
  club  MF
club - club - club -
7 ชัยวิชิต
สวนชัยภูมิ
  club  FW
club - club - club -
8 วรจักร
ภูพานเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
9 สิทธิศักดิ์
นาอุดม
  club  FW
club - club - club -
11 วิทวัส
วงศ์ณรัตน์
  club  FW
club - club - club -
12 วัชรากร
ประทุมสังข์
  club  DF
club - club - club -
13 รชานนท์
รักสะอาด
  club  DF
club - club - club -
14 เอนก
วิชัยรัตน์
  club  MF
club - club - club -
16 มงคล
วรพรม
  club  FW
club - club - club -
17 มัฆวาลย์
ศรีแพงมน
  club  DF
club - club - club -
18 อิทธิพล
จันทร์โครต
  club  MF
club - club - club -
19 สมชาติ
บุตรพรม
  club  DF
club - club - club -
20 สุกฤษฎ์
พันธฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
21 อนันศักดิ์
จรอนันต์
  club  DF
club - club - club -
22 สมบูรณ์
ทรัพย์พานิช
  club  MF
club - club - club -
24 ภัทรยศ
เวทมานิตย์
  club  DF
club - club - club -
26 นราธิป
ยุ่งพรมมา
  club  GK
club - club - club -
31 สุริภัทร์
แทนโสภา
  club  FW
club - club - club -
32 สุวิทย์
ไปพรมราช
  club  MF
club - club - club -
33 อนุริทธิ์
จันทร์แดง
  club  FW
club - club - club -
35 ญาโณทัย
เจียมใจ
  club  GK
club - club - club -
36 ภาคภูมิ
มะลิรุ่งเรือง
  club  MF
club - club - club -
37 ชัชวาลย์
ทิพฤาชา
  club  MF
club - club - club -
39 สนธยา
สุทธิธรรม
  club  DF
club - club - club -
40 ธรรมรัตน์
สุกุมาลย์
  club  FW
club - club - club -
44 พศวัต
วิชัยวงษ์
  club  MF
club - club - club -
77 นวพล
ทองอินทร์
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ธนพล
กนกเงิน
  club  GK
club - club - club -
26 นราธิป
ยุ่งพรมมา
  club  GK
club - club - club -
35 ญาโณทัย
เจียมใจ
  club  GK
club - club - club -
77 นวพล
ทองอินทร์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 พัฒนพงษ์
ดงอุทิศ
  club  DF
club - club - club -
3 ภัทรพงศ์
ไวยเดช
  club  DF
club - club - club -
5 ภัทรพงษ์
หวลบุดตา
  club  DF
club - club - club -
12 วัชรากร
ประทุมสังข์
  club  DF
club - club - club -
13 รชานนท์
รักสะอาด
  club  DF
club - club - club -
17 มัฆวาลย์
ศรีแพงมน
  club  DF
club - club - club -
19 สมชาติ
บุตรพรม
  club  DF
club - club - club -
20 สุกฤษฎ์
พันธฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
21 อนันศักดิ์
จรอนันต์
  club  DF
club - club - club -
24 ภัทรยศ
เวทมานิตย์
  club  DF
club - club - club -
39 สนธยา
สุทธิธรรม
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 ธนดล
ชูสกุล
  club  MF
club - club - club -
8 วรจักร
ภูพานเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
14 เอนก
วิชัยรัตน์
  club  MF
club - club - club -
18 อิทธิพล
จันทร์โครต
  club  MF
club - club - club -
22 สมบูรณ์
ทรัพย์พานิช
  club  MF
club - club - club -
32 สุวิทย์
ไปพรมราช
  club  MF
club - club - club -
36 ภาคภูมิ
มะลิรุ่งเรือง
  club  MF
club - club - club -
37 ชัชวาลย์
ทิพฤาชา
  club  MF
club - club - club -
44 พศวัต
วิชัยวงษ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 ชัยวิชิต
สวนชัยภูมิ
  club  FW
club - club - club -
9 สิทธิศักดิ์
นาอุดม
  club  FW
club - club - club -
11 วิทวัส
วงศ์ณรัตน์
  club  FW
club - club - club -
16 มงคล
วรพรม
  club  FW
club - club - club -
31 สุริภัทร์
แทนโสภา
  club  FW
club - club - club -
33 อนุริทธิ์
จันทร์แดง
  club  FW
club - club - club -
40 ธรรมรัตน์
สุกุมาลย์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor