club club club club

Club & Players

club
club โคปูน วอร์ริเออร์
Club Name [Thai] โคปูน วอร์ริเออร์
Club Name [Eng] KOPOON WARRIOR
Short Name [Thai] โคปูน วอร์ริเออร์
Short Name [Eng] KPWR
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาเสนาบดี
Capacity 3000
Website
Email natt_nrc46@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
5
โคปูน วอร์ริเออร์   4 0 2 12 7   0 4 1 4 8   11 4 4 3 16 15   1 16
Last Six Results club
14-05-61 club KPWR 0 - 4 BGCFC club
L
05-05-61 club KPWR 3 - 0 TPFCB club
W
28-04-61 club KPWR 1 - 1 PTUFC club
D
23-04-61 club KPWR 0 - 0 TEROB club
D
01-04-61 club KPWR 1 - 0 SPFC club
W
24-03-61 club KPWR 3 - 0 RSUFC club
W
All Results
Last Six Fixtures club
16-06-61 club KPWR VS AFRFC club
H
23-06-61 club KPWR VS NBUFC club
A
30-06-61 club KPWR VS DOMEFC club
A
08-07-61 club KPWR VS GSMUNT club
H
16-07-61 club KPWR VS RSUFC club
A
21-07-61 club KPWR VS SPFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ธนพล
กนกเงิน
  club  club - club - club -
GK
2
club
พัฒนพงษ์
ดงอุทิศ
  club  club - club - club -
DF
5
club
อุทัย
ผิวเงิน
  club  club 2 club - club -
DF
6
club
ธนดล
ชูสกุล
  club  club - club - club -
MF
7
club
ชัยวิชิต
สวนชัยภูมิ
  club  club 1 club - club -
FW
8
club
วรจักร
ภูพานเพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
9
club
สิทธิศักดิ์
นาอุดม
  club  club - club - club -
FW
10
club
พัทรชัย
สถิตย์วาส
  club  club 2 club - club 3
MF
11
club
วิทวัส
วงศ์ณรัตน์
  club  club 1 club - club 5
FW
12
club
วัชรากร
ประทุมสังข์
  club  club 1 club - club -
DF
13
club
รชานนท์
รักสะอาด
  club  club - club - club 3
DF
14
club
เอนก
วิชัยรัตน์
  club  club 1 club - club -
MF
16
club
มงคล
วรพรม
  club  club 2 club - club 3
FW
17
club
มัฆวาลย์
ศรีแพงมน
  club  club - club - club -
DF
18
club
อิทธิพล
จันทร์โครต
  club  club - club - club -
MF
19
club
สมชาติ
บุตรพรม
  club  club - club - club -
DF
20
club
สุกฤษฎ์
พันธฤทธิ์
  club  club - club - club -
DF
21
club
อนันศักดิ์
จรอนันต์
  club  club 1 club - club -
DF
22
club
ศุภชาติ
ยศมาร
  club  club - club - club -
DF
24
club
ภัทรยศ
เวทมานิตย์
  club  club - club - club -
DF
25
club
ณัฐวุฒิ
มาไทย
  club  club - club - club -
MF
26
club
นราธิป
ยุ่งพรมมา
  club  club - club - club -
GK
30
club
ธนวัฒน์
เลิศฤทธิ์
  club  club - club - club -
FW
32
club
สุวิทย์
ไปพรมราช
  club  club 1 club - club -
MF
33
club
อนุริทธิ์
จันทร์แดง
  club  club 1 club - club 1
FW
34
club
ศักดิ์ชัย
แสนวัง
  club  club - club - club -
DF
35
club
ญาโณทัย
เจียมใจ
  club  club - club - club -
GK
37
club
ชัชวาลย์
ทิพฤาชา
  club  club 3 club - club -
MF
39
club
สนธยา
สุทธิธรรม
  club  club - club - club -
DF
40
club
ธรรมรัตน์
สุกุมาลย์
  club  club - club - club 1
FW
99
club
บุญเสริม
ภู่รัตน์
  club  club 1 club - club -
MF
1 ธนพล
กนกเงิน
  club  GK
club - club - club -
2 พัฒนพงษ์
ดงอุทิศ
  club  DF
club - club - club -
5 อุทัย
ผิวเงิน
  club  DF
club 2 club - club -
6 ธนดล
ชูสกุล
  club  MF
club - club - club -
7 ชัยวิชิต
สวนชัยภูมิ
  club  FW
club 1 club - club -
8 วรจักร
ภูพานเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
9 สิทธิศักดิ์
นาอุดม
  club  FW
club - club - club -
10 พัทรชัย
สถิตย์วาส
  club  MF
club 2 club - club 3
11 วิทวัส
วงศ์ณรัตน์
  club  FW
club 1 club - club 5
12 วัชรากร
ประทุมสังข์
  club  DF
club 1 club - club -
13 รชานนท์
รักสะอาด
  club  DF
club - club - club 3
14 เอนก
วิชัยรัตน์
  club  MF
club 1 club - club -
16 มงคล
วรพรม
  club  FW
club 2 club - club 3
17 มัฆวาลย์
ศรีแพงมน
  club  DF
club - club - club -
18 อิทธิพล
จันทร์โครต
  club  MF
club - club - club -
19 สมชาติ
บุตรพรม
  club  DF
club - club - club -
20 สุกฤษฎ์
พันธฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
21 อนันศักดิ์
จรอนันต์
  club  DF
club 1 club - club -
22 ศุภชาติ
ยศมาร
  club  DF
club - club - club -
24 ภัทรยศ
เวทมานิตย์
  club  DF
club - club - club -
25 ณัฐวุฒิ
มาไทย
  club  MF
club - club - club -
26 นราธิป
ยุ่งพรมมา
  club  GK
club - club - club -
30 ธนวัฒน์
เลิศฤทธิ์
  club  FW
club - club - club -
32 สุวิทย์
ไปพรมราช
  club  MF
club 1 club - club -
33 อนุริทธิ์
จันทร์แดง
  club  FW
club 1 club - club 1
34 ศักดิ์ชัย
แสนวัง
  club  DF
club - club - club -
35 ญาโณทัย
เจียมใจ
  club  GK
club - club - club -
37 ชัชวาลย์
ทิพฤาชา
  club  MF
club 3 club - club -
39 สนธยา
สุทธิธรรม
  club  DF
club - club - club -
40 ธรรมรัตน์
สุกุมาลย์
  club  FW
club - club - club 1
99 บุญเสริม
ภู่รัตน์
  club  MF
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

1 ธนพล
กนกเงิน
  club  GK
club - club - club -
26 นราธิป
ยุ่งพรมมา
  club  GK
club - club - club -
35 ญาโณทัย
เจียมใจ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 พัฒนพงษ์
ดงอุทิศ
  club  DF
club - club - club -
5 อุทัย
ผิวเงิน
  club  DF
club 2 club - club -
12 วัชรากร
ประทุมสังข์
  club  DF
club 1 club - club -
13 รชานนท์
รักสะอาด
  club  DF
club - club - club 3
17 มัฆวาลย์
ศรีแพงมน
  club  DF
club - club - club -
19 สมชาติ
บุตรพรม
  club  DF
club - club - club -
20 สุกฤษฎ์
พันธฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
21 อนันศักดิ์
จรอนันต์
  club  DF
club 1 club - club -
22 ศุภชาติ
ยศมาร
  club  DF
club - club - club -
24 ภัทรยศ
เวทมานิตย์
  club  DF
club - club - club -
34 ศักดิ์ชัย
แสนวัง
  club  DF
club - club - club -
39 สนธยา
สุทธิธรรม
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 ธนดล
ชูสกุล
  club  MF
club - club - club -
8 วรจักร
ภูพานเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
10 พัทรชัย
สถิตย์วาส
  club  MF
club 2 club - club 3
14 เอนก
วิชัยรัตน์
  club  MF
club 1 club - club -
18 อิทธิพล
จันทร์โครต
  club  MF
club - club - club -
25 ณัฐวุฒิ
มาไทย
  club  MF
club - club - club -
32 สุวิทย์
ไปพรมราช
  club  MF
club 1 club - club -
37 ชัชวาลย์
ทิพฤาชา
  club  MF
club 3 club - club -
99 บุญเสริม
ภู่รัตน์
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

7 ชัยวิชิต
สวนชัยภูมิ
  club  FW
club 1 club - club -
9 สิทธิศักดิ์
นาอุดม
  club  FW
club - club - club -
11 วิทวัส
วงศ์ณรัตน์
  club  FW
club 1 club - club 5
16 มงคล
วรพรม
  club  FW
club 2 club - club 3
30 ธนวัฒน์
เลิศฤทธิ์
  club  FW
club - club - club -
33 อนุริทธิ์
จันทร์แดง
  club  FW
club 1 club - club 1
40 ธรรมรัตน์
สุกุมาลย์
  club  FW
club - club - club 1

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor