club club club club

Club & Players

club
club โคปูน วอร์ริเออร์
Club Name [Thai] โคปูน วอร์ริเออร์
Club Name [Eng] KOPOON WARRIOR
Short Name [Thai] โคปูน วอร์ริเออร์
Short Name [Eng] KPWR
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาเสนาบดี
Capacity 3000
Website
Email natt_nrc46@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
8
โคปูน วอร์ริเออร์   0 0 1 2 3   0 1 0 2 2   2 0 1 1 4 5   -1 1
Last Six Results club
17-02-61 club KPWR 2 - 2 AFRFC club
D
11-02-61 club KPWR 2 - 3 BUFC B club
L
All Results
Last Six Fixtures club
25-02-61 club KPWR VS NBUFC club
H
04-03-61 club KPWR VS DOMEFC club
H
17-03-61 club KPWR VS GSMUNT club
A
24-03-61 club KPWR VS RSUFC club
H
01-04-61 club KPWR VS SPFC club
H
23-04-61 club KPWR VS TEROB club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ธนพล
กนกเงิน
  club  club - club - club -
GK
2
club
พัฒนพงษ์
ดงอุทิศ
  club  club - club - club -
DF
5
club
อุทัย
ผิวเงิน
  club  club - club - club -
DF
6
club
ธนดล
ชูสกุล
  club  club - club - club -
MF
7
club
ชัยวิชิต
สวนชัยภูมิ
  club  club - club - club -
FW
8
club
วรจักร
ภูพานเพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
9
club
สิทธิศักดิ์
นาอุดม
  club  club - club - club -
FW
10
club
พัทรชัย
สถิตย์วาส
  club  club - club - club -
MF
11
club
วิทวัส
วงศ์ณรัตน์
  club  club - club - club 2
FW
12
club
วัชรากร
ประทุมสังข์
  club  club - club - club -
DF
13
club
นายรชานนท์
รักสะอาด
  club  club - club - club -
DF
14
club
เอนก
วิชัยรัตน์
  club  club - club - club -
MF
16
club
มงคล
วรพรม
  club  club - club - club 2
FW
17
club
มัฆวาลย์
ศรีแพงมน
  club  club - club - club -
DF
18
club
อิทธิพล
จันทร์โครต
  club  club - club - club -
MF
19
club
สมชาติ
บุตรพรม
  club  club - club - club -
DF
20
club
สุกฤษฎ์
พันธฤทธิ์
  club  club - club - club -
DF
21
club
อนันศักดิ์
จรอนันต์
  club  club - club - club -
DF
22
club
นายศุภชาติ
ยศมาร
  club  club - club - club -
DF
24
club
นายภัทรยศ
เวทมานิตย์
  club  club - club - club -
DF
25
club
ณัฐวุฒิ
มาไทย
  club  club - club - club -
MF
26
club
นราธิป
ยุ่งพรมมา
  club  club - club - club -
GK
30
club
ธนวัฒน์
เลิศฤทธิ์
  club  club - club - club -
FW
32
club
นายสุวิทย์
ไปพรมราช
  club  club - club - club -
MF
33
club
อนุริทธิ์
จันทร์แดง
  club  club - club - club -
FW
34
club
ศักดิ์ชัย
แสนวัง
  club  club - club - club -
DF
35
club
ญาโณทัย
เจียมใจ
  club  club - club - club -
GK
37
club
ชัชวาลย์
ทิพฤาชา
  club  club - club - club -
MF
39
club
สนธยา
สุทธิธรรม
  club  club - club - club -
DF
40
club
ธรรมรัตน์
สุกุมาลย์
  club  club - club - club -
FW
99
club
บุญเสริม
ภู่รัตน์
  club  club - club - club -
MF
1 ธนพล
กนกเงิน
  club  GK
club - club - club -
2 พัฒนพงษ์
ดงอุทิศ
  club  DF
club - club - club -
5 อุทัย
ผิวเงิน
  club  DF
club - club - club -
6 ธนดล
ชูสกุล
  club  MF
club - club - club -
7 ชัยวิชิต
สวนชัยภูมิ
  club  FW
club - club - club -
8 วรจักร
ภูพานเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
9 สิทธิศักดิ์
นาอุดม
  club  FW
club - club - club -
10 พัทรชัย
สถิตย์วาส
  club  MF
club - club - club -
11 วิทวัส
วงศ์ณรัตน์
  club  FW
club - club - club 2
12 วัชรากร
ประทุมสังข์
  club  DF
club - club - club -
13 นายรชานนท์
รักสะอาด
  club  DF
club - club - club -
14 เอนก
วิชัยรัตน์
  club  MF
club - club - club -
16 มงคล
วรพรม
  club  FW
club - club - club 2
17 มัฆวาลย์
ศรีแพงมน
  club  DF
club - club - club -
18 อิทธิพล
จันทร์โครต
  club  MF
club - club - club -
19 สมชาติ
บุตรพรม
  club  DF
club - club - club -
20 สุกฤษฎ์
พันธฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
21 อนันศักดิ์
จรอนันต์
  club  DF
club - club - club -
22 นายศุภชาติ
ยศมาร
  club  DF
club - club - club -
24 นายภัทรยศ
เวทมานิตย์
  club  DF
club - club - club -
25 ณัฐวุฒิ
มาไทย
  club  MF
club - club - club -
26 นราธิป
ยุ่งพรมมา
  club  GK
club - club - club -
30 ธนวัฒน์
เลิศฤทธิ์
  club  FW
club - club - club -
32 นายสุวิทย์
ไปพรมราช
  club  MF
club - club - club -
33 อนุริทธิ์
จันทร์แดง
  club  FW
club - club - club -
34 ศักดิ์ชัย
แสนวัง
  club  DF
club - club - club -
35 ญาโณทัย
เจียมใจ
  club  GK
club - club - club -
37 ชัชวาลย์
ทิพฤาชา
  club  MF
club - club - club -
39 สนธยา
สุทธิธรรม
  club  DF
club - club - club -
40 ธรรมรัตน์
สุกุมาลย์
  club  FW
club - club - club -
99 บุญเสริม
ภู่รัตน์
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ธนพล
กนกเงิน
  club  GK
club - club - club -
26 นราธิป
ยุ่งพรมมา
  club  GK
club - club - club -
35 ญาโณทัย
เจียมใจ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 พัฒนพงษ์
ดงอุทิศ
  club  DF
club - club - club -
5 อุทัย
ผิวเงิน
  club  DF
club - club - club -
12 วัชรากร
ประทุมสังข์
  club  DF
club - club - club -
13 นายรชานนท์
รักสะอาด
  club  DF
club - club - club -
17 มัฆวาลย์
ศรีแพงมน
  club  DF
club - club - club -
19 สมชาติ
บุตรพรม
  club  DF
club - club - club -
20 สุกฤษฎ์
พันธฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
21 อนันศักดิ์
จรอนันต์
  club  DF
club - club - club -
22 นายศุภชาติ
ยศมาร
  club  DF
club - club - club -
24 นายภัทรยศ
เวทมานิตย์
  club  DF
club - club - club -
34 ศักดิ์ชัย
แสนวัง
  club  DF
club - club - club -
39 สนธยา
สุทธิธรรม
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 ธนดล
ชูสกุล
  club  MF
club - club - club -
8 วรจักร
ภูพานเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
10 พัทรชัย
สถิตย์วาส
  club  MF
club - club - club -
14 เอนก
วิชัยรัตน์
  club  MF
club - club - club -
18 อิทธิพล
จันทร์โครต
  club  MF
club - club - club -
25 ณัฐวุฒิ
มาไทย
  club  MF
club - club - club -
32 นายสุวิทย์
ไปพรมราช
  club  MF
club - club - club -
37 ชัชวาลย์
ทิพฤาชา
  club  MF
club - club - club -
99 บุญเสริม
ภู่รัตน์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 ชัยวิชิต
สวนชัยภูมิ
  club  FW
club - club - club -
9 สิทธิศักดิ์
นาอุดม
  club  FW
club - club - club -
11 วิทวัส
วงศ์ณรัตน์
  club  FW
club - club - club 2
16 มงคล
วรพรม
  club  FW
club - club - club 2
30 ธนวัฒน์
เลิศฤทธิ์
  club  FW
club - club - club -
33 อนุริทธิ์
จันทร์แดง
  club  FW
club - club - club -
40 ธรรมรัตน์
สุกุมาลย์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor